Obec Zemiansky Vrbovok

Rekonštrukcia Kultúrneho domu

zateplenie-kd

Realizovaný projekt z PRV2014-2020


V období   2/2021 – 7/2021 obec Zemiansky Vrbovok realizovala projekt:

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Číslo výzvy:                           22/PRV/2017

Kód projektu:                       074BB220196

Podopatrenie:                      7.4  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

                                                rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke 

                                                obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 

                                                infraštruktúry.

Oblasť zamerania:               Aktivita 1:  rekonštrukcia existujúcich kultúrnych domov

Celková výška oprávnených nákladov na realizáciu:     149 412,80 EUR

                                                prostriedky EPRV – 75%      111 909,60 EUR

                                                prostriedky ŠR SR – 25%        37 303,20 EUR


Stručný opis projektu:

Výmena stropnej konštrukcie, strechy vrátane krovu, výmena okenných a dverných výplní, zateplenie obvodových stien objektu, výmena kúrenia vrátane zdroja tepla, výmena podláh, výmena elektroinštalácie, výmena vnútorných omietok, obkladov.