Obec Zemiansky Vrbovok

Úradná tabuľa

ZverejnenéOznam
23.08.2023Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
07.08.2023Voľby do NR SR 2023
11.06.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva
03.05.2023Návrh - Výročná správa obce Zemiansky Vrbovok 2022
03.05.2023Návrh - Záverečný účet obce Zemiansky Vrbovok 2022
06.03.2023Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce
22.02.2023Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu
27.01.2023Rozpočet
19.01.2023Referendum 2023
16.12.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva
15.12.2022Pozemkové úpravy vyhláška
01.12.2022VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
20.11.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva
07.11.2022VOĽBY OSO a OSK 2022
04.07.2022Záverečný účet obce
04.07.2022Výročné správy obce
19.06.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva
09.06.2022Rozhodnutie - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene
27.05.2022Návrh - Výročná správa obce Zemiansky Vrbovok 2021
27.05.2022Návrh - Záverečný účet obce Zemiansky Vrbovok 2021
05.05.2022Verejná vyhláška - Ochrana poľnohosp. pôdy
05.05.2022Verejná vyhláška - Územný plán
30.03.2022Upozornenie na riziko šírenia požiarov
15.03.2022Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
05.02.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva
23.12.2021Cenník za poskytované služby obcou a za prenájom obecného majetku
23.12.2021VZN o organizácií miestneho referenda
23.12.2021VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
15.12.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva
15.12.2021Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zemiansky Vrbovok
07.12.2021Oznámenie o strategickom dokumente - Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky BBSK
25.11.2021Dokumenty na pripomienkovanie - NÁVRHY VZN a rozpočtu
06.11.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva
02.11.2021Rekonštrukcia Kultúrneho domu
27.10.2021Začaté správne konania - výruby
25.10.2021UVEREjNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce
03.09.2021Voľby do samosprávy 2021
30.08.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva
12.08.2021Zverejnenie zámeru - Prevod nehnutel'ností
02.08.2021Opätovné upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
29.07.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva
12.07.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva
26.05.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva
17.05.2021Audity
01.04.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva
31.03.2021Správne konania 2021
16.03.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva
10.03.2021Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemokom
12.12.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva
12.10.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva
23.09.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.9.2020 - ZRUŠENÉ !
23.06.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva
09.03.2020Pozvánka na zasadnutie OZ na 22.3.2020
18.12.2019Výzva na predkladanie ponúk - Revitalizácia centra obce Zemiansky Vrbovok – Oddychová zóna “A“
08.12.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva
07.11.2019Voľby do NR SR 2020
11.10.2019PHSR obce
23.06.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva
14.01.2019Smernice
14.01.2019Cintorínsky poriadok obce
14.01.2019Platový poriadok obce