Obec Zemiansky Vrbovok

Začaté správne konania - výruby


Číslo konania:  SK 11095/2021/35 

Dátum zverejnenia informácie:  27.10.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks borovica , ktoré rastú na pozemku parc. č. 21 registra KN-E v k. ú. Zemiansky Vrbovok, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.