Obec Zemiansky Vrbovok

Správne konania 2020


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
17. 12. 2020  Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy natrvalo pre účely stavby “Prístrešok pre hospodárske zvieratá” na KN - E 10921 324 kB [pdf]
16. 12. 2020  Oboznámenie s podkladmi pred vydaním rozhodnutia vo veci vydania súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zdodnocovanie odpadov1 400 kB [pdf]
02. 12. 2020  Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby podľa § 88a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a upustenie od miestneho šetrenia na parc. č. KN-C 1111/18 v k.ú. Zemiansky Vrbov856 kB [pdf]
13. 11. 2020  Rozhodnutie na povolenie osobitého užívania vôd podľa §21, ods 1, písm. g) vodného zákona867 kB [pdf]
03. 11. 2020  Oboznímenie s podkladmi pred vydaním rozhodnutia vo veci vydania súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov559 kB [pdf]
13. 10. 2020  Výzva na dopnenie podania predpísanými náležitosťami a prerušenie konania Poľnohospodárska stavba - kravín605 kB [pdf]
13. 10. 2020  Výzva na doplnenie podania predpísanými náležitosťami a prerušenie konania - Poľnohospodárska stavba - odchovňa ošípaných610 kB [pdf]
12. 10. 2020  Oznámenia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov Miroslav Kasana - SANUS, družstvo Zemiansky Vrbovok 190, 962 41 Bzovík, č. parcely 1111/17 , 1808 kB [pdf]
28. 09. 2020  Rozhodnutie - zastavenie prác “Skladová hala parc. Č. 1111/13, Zemiansky Vrbovok”256 kB [pdf]
25. 09. 2020  Výzva stavebného úradu podľa §88 a ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 867 kB [pdf]
21. 09. 2020  Oznámenie o začatí správneho konania k rozhodnutiu podľa § 106 zákona č. 50ú1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a predvolanie k prejednaniu porušenia povinno357 kB [pdf]
21. 09. 2020  Oznámenie o začatí správneho konania k rozhodnutiu podľa § 106 zákona č. 50ú1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a predvolanie k prejednaniu porušenia povinno916 kB [pdf]
09. 09. 2020  Oznámenie o začatí konania a výzva stavebného úradu podľa § 88a ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov k zrealizovanej skladovej hale na parc.č. KN-C 1111/8 bez právoplatného stavebn846 kB [pdf]
07. 09. 2020  Výzva stavebného úradu podľa § 88a ods. 1 zák. Č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov320 kB [pdf]
07. 09. 2020  Rozhodnutie - zastavenie konania “Prístavba k hospodárskej budove” na KNC parc. č. 1111/12 1111/13 v k.ú. Zemiansky Vrbovok354 kB [pdf]
31. 08. 2020  Nariadenie štátneho stavebného dozoru na stavbe “Skladová hala”803 kB [pdf]
25. 08. 2020  Oznámenie o začatí kolaudačného konania o zmene užívania stavby a nariadenie ústneho konania “Poľnohospodárska stavba - kravín na priestory na spracovanie dreva a plastov a skladové priestory”408 kB [pdf]
25. 08. 2020  Oznámenie o začatí kolaudačného konania o zmene užívania stavby a nariadenie ústneho konania “Poľnohospodárska stavba - kravín na priestory na spracovanie dreva a plastov a skladové priestory”410 kB [pdf]
07. 08. 2020  Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a nariadenia ústneho konania “Rekonštrukcia objektu KD v obci Zemianksy Vrbovok”920 kB [pdf]
30. 06. 2020  Oznámenie o začatí štátneho stavebného dozoru899 kB [pdf]
21. 01. 2020  Rozhodnutie pre stavebné povolenie na stavbu “Rekreačné objekty a altánok"1 382 kB [pdf]
03. 01. 2020  Oznámenie na ohlásenie stavebných úprav/ udržiavacích prác724 kB [pdf]